PRAĆENJE I MERENJE ZADOVOLJENJA KORISNIKA

ANKETNI UPITNIK

 
 
Organizacija
Ime i prezime
Titula, specijalizacija, funkcija
Adresa
Telefon/Fax
E-mail
1. Molimo Vas za mišljenje o stepenu vašeg zadovoljenja proizvodima i uslugama koje nudimo
2. Molim Vas za Vaše mišljenje o trendu kvaliteta proizvoda i usluga koje nudimo
3. Molimo Vas za informaciju o Vašem stepenu zadovoljenja sledećim aspektima vezanih za usluge i proizvode koje nudi METALORAD
3-1. Asortiman usluga koje su u ponudi: ................................................................
3-2. Kvalitet pružene usluge/proizvoda: ................................................................
3-3. Rok realizacije u ponudi: ...............................................................................
3-4. Poštovanje roka realizacije: ...........................................................................
3-5. Cena: ...........................................................................................................
3-6. Raspoloživost informacijama o proizvodima i uslugama:* ..................................
3-7. Odnos Zaposlenih: .........................................................................................
3-8. Pomoć oko realizacije usluga: .........................................................................
3-9. Brzina reagovanja na nove/izmenjene zahteve: ** ............................................
3-10. Brzina i načijn reagovanja na reklamacije: .......................................................
* saveti stručnjaka, informacije na proizvodu ili ambalaži, informacije u propagadnom materijalu...
** ako ste ih imali
4. Šta je potrebno da proširimo u asortimanu usluga da bismo ispunili Vaše potrebe i očejkivanja?
5. Molimo Vas za informaciju o odnosu METALORAD d.o.o. i konkurenata vezano za sledeće aspekte isporuke roba i pruženih usluga:
5-1. Kvalitet pružene usluge: ..................................................................................
5-2. Rok realizacije: ..............................................................................................
5-3. Poštovanje roka realizacije: .............................................................................
5-4. Cena usluge: .................................................................................................
5-5. Pomoć i Informacije o uslugama: .....................................................................
5-6. Odnos zaposlenih: .........................................................................................
5-7. Brzina reagovanja na nove/izmenjene zahteve* .................................................
6. Šta je potrebno da uradimo da bismo ispunili Vaše potrebe i očejkivanja u odnosu na konkurenciju?
7. Da li ćete ponovo koristiti naše usluge? ......................................................
Ako je odgovor "NE" navedite zašto: